หน้าแรก แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทำเนียบผู้บริหาร สถิติ/ข้อมูล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เว็บบอร์ด
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
 เมษายน 2555
 
แจ้งการชำระเข้าบัญชีบริษัท ห้างร้าน
 ประจำปี 2557
 
งานด้านบริการ
 บริการรับ-ส่งต่อ
 บริการตรวจวินิจฉัย
 บริการบำบัดรักษา
 บริการงานรังสีรักษา
 บริการผู้ป่วยใน
 บริการตรวจสุขภาพ
 บริการเภสัชกรรม Online  
 
งานด้านวิชาการ
 ผลงานศึกษาวิจัย
 คู่มือความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 vcd ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 cpg ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 
ข้อมูลทั่วไป
 แบบฟอร์มใบสมัคร
 
 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
งานทะเบียนมะเร็ง
ศูนย์มิตรภาพบำบัด
ชมรม Palliative care
ศูนย์ราชการใสสะอาด
คัดเลือกเวชภัณยาประจำปี
 

หน่วยงานอื่น
 
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 
 
  โรงพยาบาลที่เป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง พ.ศ. 2558
 
  1. ให้บริการค้นหาคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมสุขภาพด้านโรคมะเร็ง ระดับตติยภูมิ
2. พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง
  รับสมัครนักรังสีการแพทย์
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาชุดกล้องวงจรปิด จ้างเหมาติดตั้งออกซิเจนไปป์ไลน์ ณ อาคารรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อ DG Gel
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ ราคากลางเครื่องฟอกอากาศ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร่าง ขอบเขตของงานการจัดซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด
ราคากลางอาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด ร่าง TOR กล้องส่องตรวจหลอดอาหารชนิดวีดีทัศน์
ราคากลางกล้องส่องตรวจหลอดอาหารชนิดวีดีทัศน์ สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาซื้ออาคารคนไข้ จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดอาหารชนิดวีดีทัศน์์ ประกาศสอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ยี่ห้อ Siemens
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร่าง TOR การจัดซื้อระบบวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้มพร้อมชุดตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ
ราคากลางระบบวางแผนการรักษาทางรังสีชนิดแปรความเข้มพร้อมชุดตรวจสอบความถูกต้องของลำรังสีแบบ 3 มิติ ประกาศสอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ร่างขอบเขตของงานการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานและสถานที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีิ สอบราคาเช่าอินเตอร์เน็ต
ประกาศจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยฯ ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยฯ
ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดขยะเคมีฯ ราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย ขยะติดเชื้อ
ประกาศจ้างเหมาดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า ฯ ราคากลางสวนหย่อม
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและสถานที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ราคากลางงานการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานและสถานที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ราคากลางอินเตอร์เน็ต  

 

 
 

การให้บริการ
 ตรวจสุขภาพ
 ผู้ป่วยมีอาการต้องการพบแพทย์
 ผู้ป่วยส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น
 ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ
 ผู้ป่วยที่รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีต่างๆ
เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ
สำหรับผู้ป่วยที่มีวันนัดพบแพทย์ ให้มาพบแพทย์ตามวัน และเวลาที่แพทย์นัด
 

คลินิกให้บริการ
 ตรวจค้นหามะเร็ง ระยะเริ่มแรก
(รายการและค่าใช้จ่าย)
 คลินิกนรีเวช
 คลินิกเต้านม
 คลินิกทางเดินอาหาร
 คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร
 คลินิกรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
ตารางการให้บริการ
  (ปรับปรุง 15/5/2556)
 ดาวน์โหลด
ใบกรอกประวัติผ้ป่วย
(สำหรับผู้มารับบริการใหม่)
 
 

การส่งต่อ
เอกสารประกอบ
การใช้สิทธิ
 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 บัตรประกันสังคม
 ข้าราชการ
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
 
 
 
จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เลขที่ 11/1
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
Email : lbch@lopburicancer.in.th