หน้าแรก แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทำเนียบผู้บริหาร สถิติ/ข้อมูล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เว็บบอร์ด
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
 เมษายน 2555
 
แจ้งการชำระเข้าบัญชีบริษัท ห้างร้าน
 ประจำปี 2557
 
งานด้านบริการ
 บริการรับ-ส่งต่อ
 บริการตรวจวินิจฉัย
 บริการบำบัดรักษา
 บริการงานรังสีรักษา
 บริการผู้ป่วยใน
 บริการตรวจสุขภาพ
 บริการเภสัชกรรม Online  
 
งานด้านวิชาการ
 ผลงานศึกษาวิจัย
 คู่มือความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 vcd ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 cpg ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 
ข้อมูลทั่วไป
 แบบฟอร์มใบสมัคร
 
 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
งานทะเบียนมะเร็ง
ศูนย์มิตรภาพบำบัด
ชมรม Palliative care
ศูนย์ราชการใสสะอาด
คัดเลือกเวชภัณยาประจำปี
 

หน่วยงานอื่น
 
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 
 
  โรงพยาบาลที่เป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง พ.ศ. 2558
 
  1. ให้บริการค้นหาคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมสุขภาพด้านโรคมะเร็ง ระดับตติยภูมิ
2. พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 

โครงการประชุม
กำหนดการประชุม
แบบฟอร์มใบสมัครจองห้องพัก
หนังสือเชิญประชุม
แผนผังการเดินทาง
 
ประชาสัมพันธ์
 
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม Ostomy and wound care วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ณ ห้องประชุมพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  รับสมัครนักรังสีการแพทย์
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ TOR เครื่องมือวัดวิเคราะห์ IMRT และ VMAT
ราคากลางเครื่องวัดวิเคราะห์ IMRT ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Docorubicin-pegylated liposomal 20 mg inj ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pegfilgrastim 6 mg
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Human albumin 20% ราคากลางทำคู่มือความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด
สอบราคาจ้างทำคู่มือความรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและติดตั้งอุปกรณ์แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางปรับปรุงอาคารและติดตั้งอุปกรณ์แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์์ สอบราคาซื้อระบบถ่ายทอดการประชุม Streaming
ประกาศสอบราคาชุดอุปกรณ์หม้อต้มหน้ากากขนาดใหญ่ (The Heat Pan Larne size) ที่ปรับอุณหภูมิได้ ขายทอดตลาดเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 50 เครื่อง
สอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ma ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

 

 
 

การให้บริการ
 ตรวจสุขภาพ
 ผู้ป่วยมีอาการต้องการพบแพทย์
 ผู้ป่วยส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น
 ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ
 ผู้ป่วยที่รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีต่างๆ
เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ
สำหรับผู้ป่วยที่มีวันนัดพบแพทย์ ให้มาพบแพทย์ตามวัน และเวลาที่แพทย์นัด
 

คลินิกให้บริการ
 ตรวจค้นหามะเร็ง ระยะเริ่มแรก
(รายการและค่าใช้จ่าย)
 คลินิกนรีเวช
 คลินิกเต้านม
 คลินิกทางเดินอาหาร
 คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร
 คลินิกรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
ตารางการให้บริการ
  (ปรับปรุง 15/5/2556)
 ดาวน์โหลด
ใบกรอกประวัติผ้ป่วย
(สำหรับผู้มารับบริการใหม่)
 
 

การส่งต่อ
เอกสารประกอบ
การใช้สิทธิ
 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 บัตรประกันสังคม
 ข้าราชการ
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
 
 
 
จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เลขที่ 11/1
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
Email : lbch@lopburicancer.in.th