หน้าแรก แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ทำเนียบผู้บริหาร สถิติ/ข้อมูล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เว็บบอร์ด
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
 เมษายน 2555
 
แจ้งการชำระเข้าบัญชีบริษัท ห้างร้าน
 ประจำปี 2557
 
งานด้านบริการ
 บริการรับ-ส่งต่อ
 บริการตรวจวินิจฉัย
 บริการบำบัดรักษา
 บริการงานรังสีรักษา
 บริการผู้ป่วยใน
 บริการตรวจสุขภาพ
 บริการเภสัชกรรม Online  
 
งานด้านวิชาการ
 ผลงานศึกษาวิจัย
 คู่มือความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 vcd ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 cpg ศูนย์มะเร็งลพบุรี
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
งานทะเบียนมะเร็ง
ศูนย์มิตรภาพบำบัด
ชมรม Palliative care
ศูนย์ราชการใสสะอาด
คัดเลือกเวชภัณยาประจำปี
 

หน่วยงานอื่น
 
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 
 
  โรงพยาบาลที่เป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง พ.ศ. 2558
 
  1. ให้บริการค้นหาคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมสุขภาพด้านโรคมะเร็ง ระดับตติยภูมิ
2. พัฒนาระบบเครือข่ายวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็ง
3. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 
ประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   
   
 

 

 

 

 
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ราคากลางเวชภัณฑ์ Gadobenate dimeglumine 10 mL inj ราคากลางเวชภัณฑ์ Gadobenate dimeglumine 15mL inj
ราคากลางเวชภัณฑ์ Lipiodol Ultra Fluids 10 ml ราคากลางเวชภัณฑ์ Vinorelbine 20 mg Oral tab
ราคากลางเวชภัณฑ์ Vinorelbine 30 mg Oral tab ราคากลางเวชภัณฑ์ Eribulin 1 mg 2 mL inj
ราคากลางเวชภัณฑ์ iomeprol 350 mg 50 ml ราคากลางเวชภัณฑ์ iomeprol 350 mg 100 ml
ราคากลางเวชภัณฑ์ Pemetrexed 100 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ Xenetix 350 sol 100 ml
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Goserelin acetate 10.8 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Peginterferon alfa-2a 180 mcg syr
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Peg-interferon alfa-2b 100 mcg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pertuzumab 420 mg inj จำนวน 18 vial
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur 20+Gimeracil 5.8+Oteracil 19.6 tab ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tegafur 25+Gimeracil 7.25+Oteracil 24.5 tab
ราคากลางเวชภัณฑ์ยาEntecavir 0.5 mg tab ราคากลางเวชภัณฑ์ยาLidocaine HCl anhydrous 2 (20mgl) viscous
ราคากลางเวชภัณฑ์ยาSorafenib 200 mg tab  
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Bevacizumab 100 mg 4ml inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Cabazitaxel acetone solvate 60 mg inj
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Erlotinib 150 mg tab ราคากลางเวชภัณฑ์ยา GefItinib 250 mg tab
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 450 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin-pegylated liposomal 20 mg inj
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Imipenem-Cilastalin 500 mg IV inj  
ประกาศสอบราคาเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ราคากลางอินเตอร์เน็ต
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj และ เวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 50 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 10 mg inj
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50 mg inj
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin-pegylated liposomsl 20 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา DOXOrubicin 50 mg inj
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยาPiracetam 800 mg cap ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Piracetam800 mg cap
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 500 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil 500 mg inj
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Imipenem-Cilastalin 500 mg IV inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g inj
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pegfilgrastim 6 mg 0.6 ml syr ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 200 mg inj
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา CARBOplatin 150 mg inj และ CARBOplatin 450 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Anastrozole 1 mg ราคากลางเวชภัณฑ์ยา CISplatin 10 mg
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g และ 200 mg inj ราคากลางเวชภัณฑ์ยา CISplatin 50 mg
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา CISplatin 10 mg และ 50 mg ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Human albumin 20%
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Human albumin 20% ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Pegfilgrastim 6 mg 0.6 ml syr
ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Tamoxifen citrate 20 mg

 

 
 

ระบบ OPD Online
 
การให้บริการ
 ตรวจสุขภาพ
 ผู้ป่วยมีอาการต้องการพบแพทย์
 ผู้ป่วยส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น
 ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยวิธีต่างๆ
 ผู้ป่วยที่รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีต่างๆ
เวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ
สำหรับผู้ป่วยที่มีวันนัดพบแพทย์ ให้มาพบแพทย์ตามวัน และเวลาที่แพทย์นัด
 

คลินิกให้บริการ
 ตรวจค้นหามะเร็ง ระยะเริ่มแรก
(รายการและค่าใช้จ่าย)
 คลินิกนรีเวช
 คลินิกเต้านม
 คลินิกทางเดินอาหาร
 คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร
 คลินิกรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
ตารางการให้บริการ
  (ปรับปรุง 15/5/2556)
 ดาวน์โหลด
ใบกรอกประวัติผ้ป่วย
(สำหรับผู้มารับบริการใหม่)
 
 

การส่งต่อ
เอกสารประกอบ
การใช้สิทธิ
 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 บัตรประกันสังคม
 ข้าราชการ
 คลินิกหู คอ จมูก
 ดาวน์โหลด
รายละเอียด
 
 
 
จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เลขที่ 11/1
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
Email : lbch@lopburicancer.in.th