ศูนย์มะเร็ง  ลพบุรี  เลขที่ 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
หน้าแรก
                 
หน้าแรก > งานด้านวิชาการ > คู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ
:: คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
   คู่มือมะเร็งเต้านม
   คู่มือมะเร็งในช่องปาก
   คู่มือมะเร็งปอด
   คู่มือมะเร็งปากมดลูก
   คู่มือความรู้เกี่ยวกับ
      เคมีบำบัด
  คู่มือการดูแลช่องปาก
      ผู้ป่วยรับรังสีรักษาบริเวณ
      ศีรษะและคอ
   คู่มือการดูแลด้าน
      โภชนาการสำหรับ
      ผู้ป่วยมะเร็ง
   คู่มือการดูแลตนเองของ
      ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
   คู่มือโรคมะเร็งต่อม
      ลูกหมาก
   คู่มือการดูแลผู้ป่วย
      โรคมะเร็งระยะสุดท้าย
      ที่บ้าน
   คู่มือการดูแลผู้ป่วย
      โรคมะเร็ง
   คู่มือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
      และทวารหนัก
   คู่มือการควบคุมอาการ
      ปวด  สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
      และครอบครัว
   ู่มือเพศสัมพันธ์
      ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
:: CD เรื่องโรคมะเร็ง
   การใส่แร่ในผู้ป่วยมะเร็ง
      ปากมดลูก
   การดูแลผู้ป่วย
      มะเร็งเต้านม
      ที่ได้รับการผ่าตัด
   การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ
      การฉายแสง
   ขั้นตอนการให้ยาเคมี
      บำบัด
   กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
      ชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งและ
      ญาติ
   การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกัน
      แผลกดทับ
   ขั้นตอนการให้ยาเคมี
      บำบัด
   ขั้นตอนการให้บริการ
      สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
   ขั้นตอนการเตรียมและ
      ให้อาหารทางสายยาง
:: ผลงานวิชาการ
:: คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง ::
คู่มือมะเร็งเต้านม
คู่มือโรคมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก
ู่มือการดูแลตนเอง
ของ ผู้ป่วยที่ได้รับ
รังสีรักษา
คู่มือมะเร็งในช่องปาก
คู่มือการดูแล
ด้านโภชนาการ
สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ู่มือโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก
คู่มือมะเร็งปอด
ู่มือการดูแลช่องปาก
ผู้ป่วยรับรังสีรักษา
บริเวณศีรษะและคอ
คู่มือการควบคุม
อาการปวด
สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
และครอบครัว
คู่มือมะเร็งปากมดลูก
ู่มือการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
ู่มือเพศสัมพันธ์
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คู่มือความรู้เกี่ยวกับ
เคมีบำบัด
คู่มือการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
ระยะสุดท้ายที่
บ้าน
 
:: CD เรื่องโรคมะเร็ง  ::
การใส่แร่ใน
ผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูก
กิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
และญาติ
ขั้นตอนการให้
บริการสำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
การดูแลผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม
ที่ได้รับการผ่าตัด
ขั้นตอนการให้
ยาเคมีบำบัด
ขั้นตอนการเตรียม
และให้อาหาร
ทางสายยาง
การดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
การฉายแสง
การดูแลผู้ป่วย
เพื่อป้องกัน
แผลกดทับ
ขั้นตอนการให้ยาเคมี
บำบัด
จัดโดย  ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
เลขที่ 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679