ศูนย์มะเร็ง  ลพบุรี  เลขที่ 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
หน้าแรก
แนะนำศูนย์มะเร็ง  ลพบุร
สถิติ / ข้อมูล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์มิตรภาพบำบัด
webboard
:: menu ::
:: งานด้านบริหาร
   ข้อมูลด้านบริหาร
   Competency&
       Performance
:: งานด้านบริการ
   การตรวจวินิจฉัย
   การรักษา
   การบริการผู้ป่วยใน
   การบริการตรวจสุขภาพ
   คัดเลือกเวชภัณฑ์ยา
    ประจำปี2553
:: งานด้านวิชาการ
   งานทะเบียนมะเร็ง
   คู่มือวิชาการโรคมะเร็ง
      และ ผลงานวิชาการ
:: การพยาบาล(กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ) Click Here   
   ชมรม Palliative care network
:: นโยบายกระทรวง
    สาธารณสุข
:: นโยบายกรมการแพทย์
   ระเบียบข้อบังคับการใช้งาน
       ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       เพื่อการสื่อสาร
:: สมุดเยี่ยม
:: ข้าราชการใสสะอาด
วิสัยทัศน์  
สถาบันชั้นนำด้านโรคมะเร็งระดับชาต
พันธกิจ
ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้านโรคมะเร็ง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สามารถถ่ยถอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคคลากร
ทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทางการแพทย์
ในระดับที่มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เหมาะสม
การให้บริการ
      ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
  เปิดให้บริการ

  ตรวจสุขภาพ
  ผู้ป่วยมีอาการต้องการ
      พบแพทย์
  ผู้ป่วยส่งตัวจาก
      โรงพยาบาลอื่น
  ผู้ป่วยที่รับการรักษา
      ด้วยวิธีต่างๆ และ
  ผู้ป่วยที่รับการตรวจ
      วินิจฉัยด้วยวิธีต่างๆ
  ในวันจันทร์–วันศุกร์
  เวลา 08.00–16.00 น.

  หมายเหตุ :
  สำหรับผู้ป่วยที่มีวันนัด
  พบแพทย์ ให้มาพบแพทย์
  ตามวันและเวลาที่แพทย์นัด
:: ประชาสัมพันธ์ ::
คลินิกให้บริการ

  ตรวจค้นหามะเร็ง
      ระยะเริ่มแรก
  คลินิกนรีเวช
  คลินิกเต้านม

  คลินิกทางเดินอาหาร
  คลินิกส่องกล้องทางเดิน
      อาหาร
  คลินิกรับ - ส่งต่อผู้ป่วย
  หูคอจมูก

 
link ไปหน่วยงาน
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
  ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
  ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
  ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี
  ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี
  ศูนย์มหาวิชาการลงกร
       ธัญญบุรี
  ศูนย์วิจัยศึกษาและ
       บำบัดโรคมะเร็ง
       สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  กรมการแพทย์
  สำนักงานหลักประกัน
      สุขภาพ
  โครงการ 30 บาท
  NCI KM Blog

:: คู่มือและ CD เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ::

คู่มือโรคมะเร็งต่อม
ลูกหมาก

แปลและเรียบเรียงโดย :
1.พญ.เสาวลักษณ์
   ตันติเจริญสิน และ
2.นพ.ณัฐวุฒิ ศิริรังษี
CD ขั้นตอนการให้
้บริการ สำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
 
การส่งต่อ
      การเตรียมเอกสาร
  ประกอบการใช้สิทธิ
  ต่างๆ ดังนี้
  บัตรประกันสุขภาพ
      ถ้วนหน้า
  บัตรประกันสังคม
  ข้าราชการ
มีผู้เข้าชมทั้งหมด
 
คู่มือการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยที่ได้รับ
รังสีรักษา

แปลและเรียบเรียงโดย :
นางสาวนิรมล  พจน์ด้วง
CD ขั้นตอนการเตรียม
และการให้อาหาร
ทางสายยาง
 
Link อื่นๆ

   google
    sanook

    kapook
  teenee
  hunsa

 

คู่มือเพศสัมพันธ์
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แปลโดย :
นางณิภา แสงกิตติไพบูลย์
เรียบเรียงโดย :
นพ.ชัยพร กันกา

CD ขั้นตอนการให้
ยาเคมีบำบัด
มีอีกเยอะ...>>
จัดโดย  ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
เลขที่ 11/1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-621800 โทรสาร 036-421679
Email : lbcc@lopburicancer.in.th