- สรุปสถิติผู้มารับบริการ/ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปีงบประมาณ 2564
  - การสอบทานและส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
  - การเผยแพร่ชุดความรู้ที่ 2 (E-Training) และปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสตามมติคณะรัฐมนตรี
  - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
  - ช่องทางประชาสัมพันธ์/การขอข้อมูล/การร้องเรียน/การอุทรณ์
  - การจัดข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสให้ประชาชนเข้าตรวจดู
  - หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน/ฝ่ายภายใต้กลุ่มภารกิจ
  - โครงสร้างภายในหน่วยงานโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี


  สถิติข้อมูล
  จำนวนเตียง
  จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด/ราย
  จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด/ราย
  จำนวนผู้ป่วยจำหน่ายทั้งหมด/ราย
  จำนวนวันผู้ป่วยจำหน่ายทั้งหมด/วัน
  จำนวนวันเฉลี่ยผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล(Average Length of Stay)/วัน/ราย
  จำนวนวันอยู่ในโรงพยาบาล (Patient Day)/คน-วัน
  อัตราการครองเตียง ( Bed Occupancy Rate )
  ระบบการส่งต่อ
  ระบบการส่งต่อ
  อัตราตายทั้งหมด