ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี


        ในปี พ.ศ. 2527 ร้อยตำรวจเอกนายแพทย์ส่ง ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลพบุรี ได้รับการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ โดยความยินยอมของกองทัพบก ให้ใช้ที่ราชพัสดุ บริเวณตรงขามโรงพยาบาลลพบุรี และโรงพยาบาลลพบุรีได้เสนอร่างโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็งในเขต 1 บนพื้นที่ดังกล่าว แต่ในขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุน
        ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2529 จังหวัดลพบุรี ได้เสนอร่างโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ไปยังรองนายกรัฐมนตรี พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศส ในวาระที่ประเทศไทยได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส มาเป็นเวลา 300 ปี และได้เสนอความคิดเห็นสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข
        กลางปี พ.ศ. 2530 นายเทรดพงษ์ ไชยนันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรม การแพทย์ ซึ่งขณะนั้น นายแพทย์ณรงค์ สดุดี เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ พิจารณาโครงการ และเห็นควรสนับสนุน ต่อมาที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็ง และมอบหมายให้กองโรงพยาบาลภูมิภาคพิจารณาหน่วยงานที่สมควรรับผิดชอบ ซึ่งกองโรงพยาบาลได้มอบให้กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง โดยประสานกับโรงพยาบาลลพบุรี และในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530 กรมการแพทย์ ได้มอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งที่จังหวัดลพบุรี
        ปี พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   โดยเรือโทนายแพทย์พิสิษฐ์    พันธุมจินดา
ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคตามแนวคิดของนายแพทย์สมชาย สมบูรณ์เจริญ (ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คนแรก) ไปยังกระทรวงสาธารณสุข
        ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค ดังนั้นสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงได้ตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค โดยขั้นแรกให้จัดตั้ง 3 จังหวัดก่อน คือ
              1. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ รับผิดชอบ
              2. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์กิติ จินดาวิจักษณ์      รับผิดชอบ
              3. ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายแพทย์สุทธิเฉลิม จำเริญงาน รับผิดชอบ
       ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2533 บนพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี จำนวน 17 ไร่ 3 งาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2536 และในปี พ.ศ. 2538 ระบบสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน เพื่อเตรียมการให้บริการ แก่ประชาชน โดยการนำของนายแพทย์สุทธิเฉลิม จำเริญงาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
              1. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งของภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และศึกษาทางระบาดวิทยาให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
              2. ดำเนินการทางด้านการค้นหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก โดยให้การตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เหมาะสม
              3. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็ง
           4. ส่งเสริมให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของโรคมะเร็ง
              5. ส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนาวิชาการแพทย์เฉพาะด้านโรคมะเร็งในเขตความรับผิดชอบ
           6. เป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบประชากร ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เริ่มเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย ค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งประเภทผู้ป่วยนอก และเปิดรับผู้ป่วยใน จำนวน 30 เตียง ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ขยายการให้บริการการรักษาโรคมะเร็ง ด้านรังสีรักษา เคมีบำบัด การผ่าตัด และเปิดรับผู้ป่วยในเพิ่มเป็น 64 เตียง ในปี พ.ศ. 2542 และวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2543 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี อย่างเป็นทางการ โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
        ในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลพบุรี เป็น ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี
       ต่อมา พ.ศ. 2551 มูลนิธิศูนย์มะเร็ง ลพบุรี โดยการนำของคุณวัชรี เทียนสุวรรณ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับมอบเหรียญพระพุทธชินราช เหรียญแม่ แบบฉบับวัดสุทัศน์เทพวราราม จากคุณสิทธิกร บุญฉิม ประธานบริษัท ไดมอนด์ ฮิลล์ จำกัด เพื่อมอบให้กับประชาชนที่บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้กับศูนย์มะเร็ง ลพบุรี เป็นเงินที่ได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทรา จำนวนทั้งสิ้น 120,521,565.85 บาท
        และวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์มะเร็ง ลพบุรีเป็นโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จนถึงปัจจุบันนี้


Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib