Logo


พิธีประกาศเจตนารมณ์


     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ว่า"จะบริหารงานตามพันธกิจ (mission) ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี แลัยึดมั่นหลักธรรมภิบาล 10 ประการ คือ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การสนองการบริการ มีความรับผิดชอบ หลักการกระจายอำนาจ สร้างความเสมอภาค อย่างมรนิติธรรม และมุ่งเน้นฉันทนามติ ทั้งนี้บนพื้นฐานของการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค


ปฏิทิน
Aug-2020
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
151
เมื่อวาน
149
เดือนนี้
501
เดือนที่แล้ว
3,861
ปีนี้
57,238
ปีที่แล้ว
86,998