ผลงานวิจัย LBCH จัดการข้อมูล

NO.

ปีที่วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

หมายเหตุ

1 2563 การเปรียบเทียบภาวะคลื่นไส้อาเจียนระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียน และผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียนร่วมกับน้ำขิงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร AC และ FAC โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สุภาภรณ์ สุทธิวานิช พย.บ., อัธยา ค?ำปิว พย.บ.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
2 2563 ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโดย เทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนใน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สุรินทร์ อวดร่าง วท.ม., วิราศิณี เฉลิมชวลิต วท.ม., สุรัฐญา ศิริอาชากุล พ.บ., ยุพา ศรัณยูเศรษฐ์ พย.บ., พิมพ์จัน ปิ่นสุนทร พย.บ., อิทธิฤทธ์ิ คำฟอง วท.บ. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
3 2562 ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยสามัญหญิง 1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลาวัลย์ เชยชม พย.ม., ชญานันท์ ทิพย์ละมัย พย.บ., ศรัณยา ทัดทอง พย.บ. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
4 2560 ปัจจัยของมะเร็งลิ้นที่มีผลต่อการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ สุรัฐญา ศิริอาชากุล พ.บ.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
5 2560 เปรียบเทียบการผ่าตัดลิ้นร่วมกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ โดยเครื่องมือ Electrothermal bipolar vessel sealing system (LigasureTM) กับวิธีธรรมดา สุรัฐญา ศิริอาชากุล พ.บ.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
6 2562 การเปรียบเทียบปริมาณรังสีและสัญญาณรบกวนของภาพจากการใช้ ระบบปรับกระแส หลอดอัตโนมัติและการใช้ค่ากระแสหลอดคงที่สำหรับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล วท.ม. , สุรินทร์ อวดร่าง วท.ม. , ศุภวิทู สุขเพ็ง Ph.D

Total 6 Record : 1 Page : 1

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib