ผลงานวิจัย LBCH จัดการข้อมูล

NO.

ปีที่วิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

หมายเหตุ

1 2560 เปรียบเทียบการผ่าตัดลิ้นร่วมกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ โดยเครื่องมือ Electrothermal bipolar vessel sealing system (LigasureTM) กับวิธีธรรมดา สุรัฐญา ศิริอาชากุล พ.บ.
2 2560 ปัจจัยของมะเร็งลิ้นที่มีผลต่อการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ สุรัฐญา ศิริอาชากุล พ.บ.
3 2562 การเปรียบเทียบปริมาณรังสีและสัญญาณรบกวนของภาพจากการใช้ระบบปรับกระแสหลอดอัตโนมัติและการใช้ค่ากระแสหลอดคงที่สำหรับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล วท.ม.
4 2562 ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยสามัญหญิง 1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลาวัลย์ เชยชม พย.ม.
5 2563 ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโดยเทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุนในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สุรินทร์ อวดร่าง วท.ม.
6 2563 การเปรียบเทียบภาวะคลื่นไส้อาเจียนระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาการอาเจียนและผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านอาเจียนร่วมกับน้ำขิงในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร AC และ FAC โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สุภาภรณ์ สุทธิวานิช พย.บ.
7 2563 การเปรียบเทียบระหว่าง Double-guidewire กับ Single-guidewire technique ต่อระดับอะไมเลสและไลเปสใน 24 ชั่วโมงหลังส่องกล้องทางเดินน้ำดี โสฬส อนุปรีชา พ.บ.
8 2564 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง สมศักดิ์ เขื่อนชนะ วทม.
9 2564 มะเร็งเต้านมชนิด ductal carcinoma-in-situ เกิดในก้อนเนื้องอกชนิด fibroadenoma: รายงานผู้ป่วย, ลักษณะภาพแมมโมแกรม, อัลตราซาวน์ และ เอ็ม อาร์ไอ อนัญญา ก้อนทอง พ.บ.
10 2564 การศึกษาผลของการใช้แนวทางการป้องกันภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี วรภัทร ปานเจริญ

Total 16 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib