ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NO.

หัวข้อประกาศ

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj 2022-05-23 16:38:05 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj
2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab 2022-05-23 16:37:34 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj 2022-05-23 16:36:37 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj
4 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15mg Tipiracil HCl 6.14 mg, Trifluridine20mg Tipiracil HCl 8.19 mg 2022-05-23 16:34:32 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Trifluridine15mg Tipiracil HCl 6.14 mg, Trifluridine20mg Tipiracil HCl 8.19 mg
5 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab 2022-05-23 16:33:38 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Regorafenib 40 mg tab
6 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj 2022-05-23 16:30:52 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Panitumumab 100 mg,5 ml inj
7 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab 2022-05-23 16:30:07 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Osimertinib 80 mg tab
8 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj 2022-05-23 16:29:43 ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Eribulin 1 mg,2 ml inj
9 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน (Digiltal RadiographyDR) 2022-05-23 14:52:21 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบดีอาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน (Digiltal RadiographyDR)
10 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา 2022-05-20 16:33:01 ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยา

Total 354 Record : 36 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib