Logo


 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
Update :2020-11-16 15:52:44
แพทย์หญิงสุรัฐญา  ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี
Update :2020-11-13 16:38:25
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง A practical approach to the interdisciplinary multimodality management of NSCLC
Update :2020-11-13 16:04:26
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม
Update :2020-11-09 17:05:22
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ดำเนินการตามโครงการ Telemedicine โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียง
Update :2020-11-09 16:42:48
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ศึกษาดูงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Update :2020-11-05 17:23:02
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ครั้งที่ 1/2563
Update :2020-11-05 11:04:17
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ
Update :2020-10-29 15:12:17
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ
Update :2020-10-28 16:19:33
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
Update :2020-10-26 15:18:04
เนื่องในวันคล้าย ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรมบำบัดความเครียด
Update :2020-10-21 16:33:58
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ภาวะ Upper Air Way Obstruction
Update :2020-10-20 17:20:47
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test
Update :2020-10-20 16:01:30
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และบังสุกุล
Update :2020-10-16 15:06:25
นางยุพา ศรัณยูเศร ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดกิจกรรมวันการดูแลประคับประคองสากล World Hospice & Palliative Care Day 2020
Update :2020-10-15 14:46:53
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Update :2020-10-14 10:36:29
เนื่องในวันคล้าย ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ขอขอบพระคุณ สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีลุมพินี
Update :2020-10-08 16:11:21
โรงพยาบาลมะเร็งล ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  คำชื่นชมจาก..ผู้รับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2563
Update :2020-10-07 15:54:42
คำชื่นชมจาก..ผู้รั ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีนิทรรศการมะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Day) 7 ตุลาคม 2563
Update :2020-10-07 14:45:53
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...
 
  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
Update :2020-10-05 16:21:30
นายแพทย์เมธี วงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทิน
Nov-2020
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 3 Image

ระบบ OPD ออนไลน์

Image

Image

Image

คุณธรรม จริยธรรม Image
ระบบส่องกล้องออนไลน์ Image
ระบบผ่าตัดออนไลน์ Image
ศูนย์รับส่งต่อ Image

Image Image
กลุ่มงานเภสัชกรรม Image

Image

รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
64
เมื่อวาน
157
เดือนนี้
3,331
เดือนที่แล้ว
4,424
ปีนี้
72,623
ปีที่แล้ว
86,998