ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

1.พัฒนาศักยภาพสู่ Excellent Cancer Center ด้าน Colorectal Cancer เพื่อมุ่งสู่องค์กรสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority :NHA)
2. พัฒนาศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ
3. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของระบบเครือข่ายการรับส่งต่อ
4. พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรคมะเร็ง
5. พัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร และระดับโรงพยาบาล
6. แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็งเชิงรุกเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
7. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ


Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib