มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (เริ่มใช้ วันที่ 1 ม.ค. 2567)
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอส่งค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
แบบฟอร์มยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
แบบฟอร์มการประเมินตนเองโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)
แบบฟอร์มเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
แบบฟอร์มแบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
แบบฟอร์มเอกสารต่ออายุโครงการวิจัย
แบบฟอร์มแจ้งปิดโครงการวิจัย
This template downloaded form free website templates