นโยบายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวทางระดับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

         --> นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

         --> แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค

         --> พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

         --> แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลมะเร็ง

         --> นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

         --> คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV Privacy Notice)

         --> หนังสือแจ้งประมวลผล (privacy notice)สำนักดิจิทัลการแพทย์

         --> เอกสารคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (DPOdata Protection Office)