ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 เปรียบเทียบการผ่าตัดลิ้นร่วมกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง บริเวณลำคอ โดยเครื่องมือElectrothermal bipolarvessel sealing system (LigasureTM) กับวิธีธรรมดา 2560 สุรัฐญา ศิริอาชากุล
2 ปัจจัยของมะเร็งลิ้นที่มีผลต่อการแพร่กระจายไปต่อม น้ำเหลืองบริเวณลำคอ 2560 สุรัฐญา ศิริอาชากุล
3 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบริหารยารับประทานต่อความคลาดเคลื่อนทางยาอ 2560 คนัฐนันท์ คงยืน
4 ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการบริหารยารับประทานต่อความคลาดเคลื่อนทางยา 2560 คนัฐนันท์ คงยืน
5 ความชุกและการปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ สายตาของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ลักขณา เสาเวียง
6 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการสื่อสาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 นีรนุช ศักดิ์ดี
7 การศึกษาความสุขในการทำงานคุณภาพของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 วันวิสา มังกรเพชร
8 การเปรียบเทียบค่ารักษาและรายได้ที่เบิกตาโปรโตคอลและนอกโปรโตคอล กรณีเงินเชื่อ บัตร 30 บาท จากนโยบาย ของ สปสช.(กรณีผู้ป่วยใน) 2560 เกณิกา ประสงค์เศษ
9 การรับรู้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ของผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ปพนวิช เรืองประทีป
10 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมของบุคลากรโรงพยาบาล มะเร็งลพบุรี 2560 ชุลีกร พิมพ์ประสานต์
11 การศึกษาการเกิดภูมิต้านทานเชื้อไวรัสตับอักเสบบีของผู้ได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พ.ศ. 2558- 2559 2560 อัญญารัตน์ เดือนประสารสาคร
12 ความพึงพอใจต่อการบริการ งานซ่อมบำรุงของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ศศิธร ยิ้มเอี่ยมวัฒนา
13 ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิด พลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยสามัญหญิง 1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ลาวัลย์ เชยชม
14 พัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลส่องกล้องของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ฉันทนา ชินกรสกุล
15 การพัฒนารูปแบบการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบไม่พักค้าง ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ฉันทนา ชินกรสกุล
16 ผลการโทรศัพท์ประเมินความพร้อมก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 ฉันทนา ชินกรสกุล
17 การศึกษาความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ปี พ.ศ. 2560 2560 อัจฉราภรณ์ มีทอง
18 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภาวะกรามติด(Trismus)ระหว่างการบริหารขากรรไกร ด้วยวิธีพลวัตและวิธีผสมผสาน ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา 2560 วันวิสา ทองทา
19 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานยานพาหนะของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 สิรวีร์ กีรติฉายาสิทธิ์
20 ความพึงพอใจ ต่อระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2560 สุณี เทศแก่น

Total 44 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>













This template downloaded form free website templates