ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การบริหารจัดการระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งผ่านทางอินเตอร์เน็ต 2561 ฉวีวรรณ เจิมสม
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยการฉายรังสีในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 นิตยา จินดากุล
3 การเกิดอุบัติการณ์และสาเหตุการเลื่อนผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 บุบผา เชื้อสุข
4 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก(MRI) ในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง จากมุมมองผู้ให้บริการ 2561 อากร บุญเกิด
5 การใช้ระบบปรับกระแสหลอดอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์กำบังรังสีที่ต่อมไทรอยด์ในการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทรวงอก : ผลต่อปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ได้รับคุณภาพ ของภาพ 2561 ศุภวิทู สุขเพ็ง
6 ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 จิริยา นาเจริญ
7 ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ โดยเทคนิคการฉายรังสีแบบแปรความเข้มและการฉายรังสีแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุน 2561 สุรินทร์ อวดร่าง
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งภาวะวิกฤต โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 บุศรินทร์ เผด็จทุกข์
9 ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยวิธีการใช้เข็มความร้อนจี้ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 ศรัญญา น้อยสีดา
10 ประสิทธิผลของรูปแบบการพยาบาลแบบทีมในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 ลาวัลย์ เชยชม
11 การพัฒนาผ้าห่มอบอุ่นแขน ในการลดการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปที่ได้รับการระงับ ความรู้สึกแบบทั่วร่างกายที่ใช้เวลาในการผ่าตัดมากกว่า 1 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 มณีรัตน์ ศรีไพโรจน์
12 อัตรารอดชีพของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 ทิวาพร หล่อทอง
13 พัฒนาระบบส่งต่อและติดตามผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 จันทวรรณ พุทธเจนต์
14 การรับรู้ความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดภาวะไขสันหลังถูกกดทับของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 โสพิณ แก้ววิลัย
15 อุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบอุดตันในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2561 โสพิณ แก้ววิลัย
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2561 ฉันทนา ชินกรสกุล
17 จุดคุ้มทุนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสีเทคนิคแปรความเข้มและเครื่องฉายรังสีเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตรแบบหมุน 2561 สุรินทร์ อวดร่าง

Total 17 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates