ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การเปรียบเทียบการทวนสอบแผนการรักษาผู้ป่วยในเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มเชิงปริมาตรด้วยเครื่องมือ วัดรังสีสองระบบ: เครื่องมือวัดรังสีระบบพอร์ทอลเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดรังสีอาร์คเช็ค 2563 คณนันท์ อุทิตสาร
2 การเปรียบเทียบระหว่าง Double-guidewire กับ Single-guidewire Technique ต่อระดับอะไมเลสและไลเปสใน 24 ชั่วโมงหลังส่องกล้อง ทางเดินน้ำดี 2563 โสฬส อนุชปรีดา
3 อัตราความสำเร็จในการตรวจพบต่อมน้ำเหลืองเซนทิเนลโดย ใช้วิธีฉีดสีIsosulfan blue dye ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะต้น ของรพ.มะเร็งลพบุรี 2563 กาญจนา อารีรัตนเวช
4 การศึกษาผลของการใช้แนวทางการป้องกันภาวะคลื่นไส้ อาเจียนหลังผ่าตัดโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 วรภัทร ปานเจริญ
5 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนการให้บริการฉาย รังสีด้วยเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุนในโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง 2563 สมศักดิ์ เขื่อนชนะ
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงในตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 อุไรวัลย์ ดวงแก้ว
7 ประสิทธิผลของน้ำมันมะพร้าวฝนการป้องกันรังสีต่อผิวหนัง ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการฉายรังสี 2563 ณัฏฐ์พัชร์ แสงเปลี่ยน
8 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำในผู้ป่วยโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 ลาวัลย์ เชยชม
9 อาการรบกวนและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการรบกวนในผู้ป่วย มะเร็งระยะท้ายที่ได้รับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 สิริการดา กอแก้ว
10 ประสิทธิผลการรวยงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกอัตโนมัติ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 อังคณา คำฟอง
11 การเปรียบเทียบระยะความคลาดเคลื่อนของภาพจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะได้รับการฉายรังสีเทคนิค IMRT ด้วยการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ซ้ำกับภาพรังสีอ้างอิงในผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่มีการเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ 2563 นพรุจ คงสวัสดิ์
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ทั่วร่างกายในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 จุฑาภรณ์ สุรโชติ
13 ประสิทธิผลของน้ำผึ้งแช่เย็นร่วมกับน้ำเกลือบ้วนปากต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ ลำคอที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด 2563 วรรณสินี ภูหัดการ
14 การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนในการจัดท่าก่อนการฉายรังสี ด้วยภาพถ่ายทางรังสีสองมิติระหว่างการใช้ หน้ากากเทอร์โมพลาสติก และการใช้หน้ากากเทอร์โมพลาสติกร่วมกับอุปกรณ์ยึดกราม 2563 ประภัสสร อินมณี
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 วิสัย ทองพันธ์
16 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับไอโอดีนรังสี (I-131) 2563 โสพิณ แก้ววิลัย
17 ผลของการจัดการความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 จิริยา นาเจริญ
18 ระบาดวิทยาของมะเร็งปากมดลูกในหญิงผู้รับบริการที่คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2563 ปัญญาภรณ์ สงวนงาม
19 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการปวดปานกลางและรุนแรงภายใน 24 ชั่วโมง กลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พ.ส. 2561-2562 2563 ภาวิตา ประภากร

Total 19 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates