ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคู่มือขั้นตอนการตรวจมวลกระดูก 2564 อัจฉราภรณ์ มีทอง
2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพ ระหว่างภาพที่2 และ 4 ชั่วโมงหลังการฉีด 99 เอ็ม เทคนิเชียม เอ็มดีพี ในผู้ป่วยที่ได้รับการสแกนกระดูก 2564 เจนจิรา ทาก๋อง
3 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการฉายรังสีในเทคนิคการฉายรังสี 3 มิติแบบปรับความเข้ม, เทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ แบบปรับความเข้มเชิงหมุนรอบตัวผู้ป่วยและเทคนิคการฉายรังสี 3 มิติ แบบปรับความเข้มแบบเกลียวหมุน 2564 วรรณภา รองเมือง
4 ความสอดคล้องของผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear กับผลทางพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วาทินี อยู่ประยงค์
5 ความสัมพันธ์ของอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงระหว่าง ESR Fast Detector และ Modified Westergren method โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 มนปวรรณ อินทรสูต
6 ผลของการให้ความรู้ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV testing ในสตรีอายุ 30 – 60 ปี ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 นิตยา เก้าสันเทียะ
7 เปรียบเทียบความรู้และทักษะก่อนและหลังการตรวจมะเร็งเต้านม โดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการอบรมของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 รักษิณา ทิศาอากาศ
8 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 สอนจิต เขื่อนชนะ
9 ผลของการรับส่งเวรโดยใช้ SBAR ในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วิสัย ทองพันธ์
10 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัวก่อนและหลังให้สุขศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 นดาพิม ใจกาศ
11 การเปรียบเทียบ ความผิดพลาดในการบริหารยาก่อนและหลัง ใช้ Application ในพยาบาลหอผู้ป่วยสามัญชาย 2 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 กำพล กำเนิดสิงห์
12 ผลของการให้ข้อมูลเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วราภรณ์ ห้วยลึก
13 การคงอยู่ของบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรณีศึกษา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 2564 จิริยา นาเจริญ
14 เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เฉียบพลันต่อการให้สารไอโอดีนทึบรังสี 4 ชนิดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วนัธภร แก้วกัลยา
15 การเปรียบเทียบผลการใช้แบบประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤต ระหว่างการใช้ SOS Score และ MEWS ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำTOCE ในหอผู้ป่วยในศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 นภสร นาคสุข
16 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผิวหนังบริเวณ ที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อลดการเกิดภาวะ Moist Desquamation ระหว่างได้รับรังสีรักษาและ/หรือรังสีรักษาร่วมกับให้ยาเคมี บำบัดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 นฤมล เปรมมณี
17 ประสิทธิผลของการใช้แผ่น Duoderm สำหรับการป้องกัน การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง High flow nasal cannula ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 สุกัญญา ปัญญา
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 วันวิสา มังกรเพชร
19 การพัฒนาคู่มือการใช้งานเครื่องฉายรังสี RadixactTM X5 TomoTherapyสำหรับนักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2564 กุสุมา ลาโพธิ์
20 การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลการผ่าตัดมะเร็งปอด ด้วยการผ่าตัดทรวงอกผ่านกล้องเปรียบเทียบกับผ่าตัดแบบเปิดทรวงอก 2564 มุกดา เกียรติสูงเนิน

Total 31 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

This template downloaded form free website templates