ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 วันวิสา มังกรเพชร
2 การเปรียบเทียบคอนทราสของภาพที่เวลา 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง และ4 ชั่วโมงหลังฉีด 99เอ็มดีพี ในผู้ป่วยที่ได้รับการสแกนกระดูก 2565 เจนจิรา ทาก๋อง
3 การตรวจสอบความแม่นยำในการจัดท่าก่อนฉายรังสีด้วยOBI(On-Board Imager KV Imaging System) กับการจัดท่าก่อนการฉายรังสีด้วย OBI ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ VISION RT ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 สุวิชา วุฒิเจริญ
4 การเปรียบเทียบเวลาและความพึงพอใจระหว่างการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด และ QR Code ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 วราพร ภูมิพันธ์
5 การศึกษาปริมาณรังสีอ้างอิง สำหรับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบ 2 มิติ ร่วมกับ 3 มิติ ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 ดุษณีย์ เต็งศิริ
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผ่านเกณฑ์ระยะเวลารอคอยการรักษาด้านรังสีรักษาในผู้ป่วยที่ได้รับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 จิระภา ขำวารี
7 การสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการ ในแผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 ปัญญาภรณ์ สงวนงาม
8 ประสิทธิผลการใช้นวัตกรรม “คอรอด หัวปลอดภัย” ในผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 รัตนาภรณ์ อนันทวรรณ
9 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูงของสตรีไทยในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี อ่างทองและเพชรบูรณ์ 2565 อังคณา คำฟอง
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดทำทวารเทียมทางหน้าท้อง ในคลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2565 ปัญญาภรณ์ สงวนงาม
11 ผลของโปรแกรม I (Love U)-131 ต่อสมรรถนะการดูแลตนเองและพฤติกรรมของผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ 2565 พงษ์ศรี เขตจัตุรัส
12 ผลของโปรแกรมอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหอผู้ป่วย Buffer Zone 2565 วิสัย ทองพันธ์
13 ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติการบริหารยาเคมีบำบัดกลุ่ม Vesicant เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเคมีบำบัดรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดำที่รุนแรง 2565 สุนทรี พิกุล
14 การพัฒนาโปรแกรมระบบรับคำสั่งยาเคมีบำบัด เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาเคมีบำบัด 2565 สุวัจรินทร์ นิลรัตน์

Total 14 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates