ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 เปรียบเทียบการผ่าตัดลิ้นร่วมกับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ โดยเครื่องมือ Electrothermal bipolar vessel sealing system (LigasureTM) กับวิธีธรรมดา 2560 สุรัฐญา ศิริอาชากุล
2 ปัจจัยของมะเร็งลิ้นที่มีผลต่อการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอ 2560 สุรัฐญา ศิริอาชากุล
3 ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการเข้าถึงจิตวิญญาณใน การดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในหอผู้ป่วยหนัก รพ.มะเร็งลพบุรี 2560 ปิมประภา แพงศรี

Total 3 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates