ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 ผลของหน้ากากผ่าตัดต่อความคลาดเคลื่อนและเวลาที่ใช้ในการจัดท่าก่อนการฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณมะเร็งศีรษะและลำคอ 2566 วรรณภา รองเมือง
2 มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาระยะไม่ลุกลามบนจมูก: รายงานผู้ป่วย 2566 อรุณี โกวิทพิสิฐสกุล
3 การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับหัตถการ whole lung lavage: รายงานผู้ป่วย 2566 วรภัทร ปานเจริญ
4 ต้นทุนประสิทธิผลการผ่าตัดมะเร็งปอดด้วยการผ่าตัดทรวงอก ผ่านกล้องเปรียบเทียบกับผ่าตัดแบบเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 มุกดา เกียรติสูงเนิน
5 การสำรวจการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของผู้ป่วยมะเร็งท่มี มารับบริการ ในแผนกงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 ปัญญาภรณ์ สงวนงาม
6 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูงของสตรีไทยในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี อ่างทอง และเพชรบูรณ์ 2566 อังคณา คำฟอง
7 การพัฒนารูปแบบการส่งต่อการดูแลในการจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ 2566 สิริการดา กอแก้ว
8 อาการรบกวนและปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการรบกวนในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่รับบริการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 สิริกานดา กอแก้ว

Total 8 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates