ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับรังสีรักษาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนปอดอักเสบติดเชื้อร่วมกับการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะหัวใจเต้นสั่นพลิ้ว ชนิดเต้นเร็ว 2567 อนงค์ สง่าเนตร
2 คุุณค่าของการตรวจรอยโรคหิินปููนสงสััยมะเร็็งโดยใช้เครื่อง Digital Breast Tomosynthesis ช่วยการวางตำแหน่งการตััดชิ้นเนื้อซึ่งขัับเคลื่่อนเข็็มตััดด้วยระบบสุุญญากาศ: ประสบการณ์ของโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุุรีี 2567 ดวงพร เสรีนนท์ชัย

Total 2 Record : 1 Page : 1

This template downloaded form free website templates