ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 การพยาบาลแบบประคับประคองผู้ป่วยโรคมะเร็งลิ้นระยะลุกลาม: กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน 2566 สุเมตตา อินทโมรา
2 การเปรียบเทียบความรู้และทักษะเคมีบำบัด ก่อน หลังอบรม หลักสูตรการพยาบาลผุ้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 1 เดือน และหลังปฏิบัติงาน โดยเรียนรู้แบบผสมผสาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 รักษิณา ทิศอากาศ
3 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของกระดูกแขนในท่าที่ใช้ในการตรวจที่แตกต่างกัน 2566 อัจฉราภรณ์ มีทอง
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะ Long COVID ในบุคลากรโรงพยาบาลลพบุรี 2566 ปิยวัลย์ กุมวาปี
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้มารับบริการที่คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 น้ำอ้อย คล้ายโต
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 สุดารัตน์ งอนรถ
7 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกงานพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 สุรีรัตน์ จักรกฤษณ์
8 ผลของการบริหารมือและเท้าโดยการใช้มะกรูด เพื่อลดอาการชาในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด Oraliplatin 2566 นันท์ทิการ์ สุดาชม
9 การเปรียบเทียบผลตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ UF-500i กับวิธีตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องจุลทรรศน์ ในกลุ่มผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 จารุวรรณ ปั้นอยู่
10 ประสิทธิผลของการใช้ปลอกหุ้มจี้จากการใช้เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 สอนจิต เขื่อนชนะ
11 ความมั่นคงในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 จิริยา นาเจริญ
12 ความพึงพอใจที่มีต่อการแจ้งซ่อมออนไลน์ของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 ศศิธร ยิ้มเอื่ยมวัฒนา
13 ผลของการให้ความรู้เพื่อการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นของผู้ป่วยรับบริการส่องกล้องในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 เจนจิรา บัวเชย
14 ประสิทธิผลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 สุมาลี วัฒนสาร
15 ความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยที่มีผลต่อการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 ศศิธร บัวสนธิ์
16 ประสิทธิผลรูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับไว้ในหอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 วิสัย ทองพันธ์
17 ผลการใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและท่อนำไข่ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 2566 ณฐพร กุลยอด
18 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาหรือรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัดในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 ปภัสราภรณ์ ชลิตภิรัติ
19 การศึกษาระดับรังสีอ้างอิงสำหรับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 วชิรพงษ์ โนจิตร
20 ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูกของผู้ป่วยกลุ่ม ASC โดยการตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี Pap smear โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2566 ณิชาภัทร มะโนแจ่ม

Total 30 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

This template downloaded form free website templates