ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย ปี หัวหน้าโครงการวิจัย ไฟล์งานวิจัย
1 ประสิทธิผลการป้องกันการเกิด อันตรกิริยาระหว่าง ยาต้านมะเร็งชนิดรับประทานกับยาอื่น 2562 ศิรินภา โคตรจันทร์
2 การเปรียบเทียบภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ( Mucositis) ระหว่างการใช้ NSS และDexa+NSSในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี 2562 ศิราณี รามัญวงศ์
3 ผลของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด แผนกผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 จุไรรัตน์ ธรรมเพียร
4 การเปรียบเทียบความรู้หลังอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและหลังการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 จันทร์จีรา ธาราเกษม
5 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความสะอาดลำไส้ใหญ่ระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับโทรศัพท์กับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ เตรียมความพร้อมก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในผู้ป่วยนอก 2562 ฉันทนา ชินกรสกุล
6 การเปรียบเทียบผลลัพธ์การใช้โปรแกรมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 ปิยวัลย์ กุมวาปี
7 การพัฒนาโปรแกรมเรียกเก็บเงินของ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 ธีระวัฒน์ สังโยคะ
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงอยู่ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 วันวิสา มังกรเพชร
9 การเปรียบเทียบอัตราการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำหลังการใช้แนวทางปฏิบัติการเอกซเรย์ผู้มารับบริการห้อง เอกซเรย์ทั่วไป ในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 รัชนีย์ คนใหญ่
10 การประเมินผลโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 อากร บุญเกิด
11 ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการเกิดภาวะ หลอดเลือดดำอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 2562 ลาวัลย์ เชยชม
12 เปรียบเทียบการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดช่องท้องที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปที่มี ระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ที่ใช้และไม่ใช้ผ้าห่มอบอุ่นใจในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 รัตนาภรณ์ อนันทวรรณ
13 ผลของการนวดหน้าท้องเพื่อลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาบรรเทาปวดstrong opioids 2562 มณีลักษณ์ อุ่นเพชร
14 เปรียบเทียบต้นทุนเครื่องดูดน้ำยาแอร์ที่ประดิษฐ์เองกับเครื่องดูดน้ำยาแอร์ตามท้องตลาด 2562 ศศิธร ยิ้มเอี่ยมวัฒนา
15 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง ร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านม และต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก 2562 นฤมล เปรมมณี
16 การเปรียบเทียบอาการปวดระหว่างการได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือและไม่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อน ฝ่ามือในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม Strong Opioid ในหอผู้ป่วยสามัญหญิง2 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 วราภร กานาค
17 การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพสแกนที่ 5 นาทีและ30 นาที หลังการฉีด Tc-99m pertechnetate ในผู้ป่วยตรวจสแกนหัวใจ 2562 นเรศน์ แก่นทอง
18 การเปรียบเทียบภาวะคลื่นไส้อาเจียนระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยา Antiemesis drug และผู้ป่วยที่ได้รับยา Antiemesis drug ร่วมกับน้ำขิงในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตร AC และ FAC 2562 สุภาภรณ์ สุทธิวานิช
19 ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลหลักในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทวารเทียมทางหน้าท้องรายใหม่ 2562 ประภาพร พรหมมา
20 การเปรียบเทียบผลตรวจฮีมาโตคริตจากเครื่องปั่นของจุดบริการภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 2562 ดารารัตน์ วันขวา

Total 27 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

This template downloaded form free website templates